acelyafm

dostların ve kardeşliğin bir numaralı forum sitesi


  AILE MAHKEMESI

  Paylaş
  avatar
  selin
  Administrateur
  Administrateur

  Mesaj Sayısı : 88
  Kayıt tarihi : 16/02/10
  Yaş : 45
  Nerden : FRANSA

  AILE MAHKEMESI

  Mesaj tarafından selin Bir Paz Şub. 21, 2010 2:52 am

  AÝLE MAHKEMELERÝNÝN KURULUÞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERÝNE DAÝR KANUN
  Kanun No: 4787
  Kabul Tarihi : 09/01/2003
  Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003
  Resmi Gazete Sayýsý: 24997
  AMAÇ VE KAPSAM
  [size=9]
  Madde 1 - Bu Kanunun amacý, aile mahkemelerinin kuruluþ, görev ve yargýlama usullerini düzenlemektir.

  Bu Kanun, aile hukukundan doðan dava ve iþleri görmek üzere kurulan aile mahkemelerine dair hükümleri kapsar.
  [size=9]AÝLE MAHKEMELERÝNÝN KURULUÞU
  [size=9]
  Madde 2 - Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlýðýnca Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun olumlu görüþü alýnarak her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Aile mahkemelerinin yargý çevresi, kurulduðu il ve ilçenin mülki sýnýrlarýyla belirlenir. Ancak yargý çevresi, Adalet Bakanlýðýnýn teklifi üzerine Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca deðiþtirilebilir.
  Gerektiðinde birinci fýkradaki usule göre bir yerdeki aile mahkemesinin birden çok dairesi kurulabilir. Bu durumda daireler numaralandýrýlýr.Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde bu Kanun kapsamýna giren dava ve iþlere, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakýlýr.
  Aile mahkemelerinde bir yazý iþleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.
  [size=9]AÝLE MAHKEMELERÝ HAKÝMLERÝNÝN NÝTELÝKLERÝ VE ATANMALARI
  [size=9]
  [size=9]Madde 3 - Aile mahkemelerine, atanacaklarý bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmýþ, adli yargýda görevli, tercihan evli ve çocuk sahibi, otuz yaþýný doldurmuþ ve aile hukuku alanýnda lisansüstü eðitim yapmýþ olan hakimler arasýndan Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca atama yapýlýr. [size=9]*1*
  [size=9]AÝLE MAHKEMELERÝNÝN GÖREVLERÝ
  [size=9]
  [size=9]Madde 4 - Aile mahkemeleri, aþaðýdaki dava ve iþleri görürler:
  1. 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayýlý Türk Medeni Kanununun [size=9](Ek ibare: 14/04/2004-5133 S.K. 2.mad.) [size=9]Üçüncü Kýsým hariç olmak üzere Ýkinci Kitabý ile 03/12/2001 tarihli ve 4722 sayýlý Türk Medeni Kanununun Yürürlüðü ve Uygulama Þekli Hakkýnda Kanuna göre aile hukukundan doðan dava ve iþler,
  2. 20/05/1982 tarihli ve 2675 sayýlý Milletlerarasý Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkýnda Kanuna göre aile hukukuna iliþkin yabancý mahkeme kararlarýnýn tanýma ve tenfizi,
  3. Kanunlarla verilen diðer görevler.
  AÝLE MAHKEMELERÝ BÜNYESÝNDE BULUNAN UZMANLAR
  [size=9]
  Madde 5 - Her aile mahkemesine,
  1. Davanýn esasýna girilmeden önce veya davanýn görülmesi sýrasýnda, mahkemece istenen konular hakkýnda taraflar arasýndaki uyuþmazlýk nedenlerine iliþkin araþtýrma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek,
  2. Mahkemenin gerekli gördüðü hallerde duruþmada hazýr bulunmak, istenilen konularla ilgili çalýþmalar yapmak ve görüþ bildirmek,
  3. Mahkemece verilecek diðer görevleri yapmak,
  [size=9]Üzere Adalet Bakanlýðýnca, tercihan; evli ve çocuk sahibi, otuz yaþýný doldurmuþ ve aile sorunlarý alanýnda lisansüstü eðitim yapmýþ olanlar arasýndan, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalýþmacý atanýr.
  Bu görevlilerin bulunmamasý, iþ durumlarýnýn müsait olmamasý veya görevin bunlar tarafýndan yapýlmasýnda hukuki veya fiili herhangi bir engel bulunmasý ya da baþka bir uzmanlýk dalýna ihtiyaç duyulmasý hallerinde, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþanlar veya serbest meslek icra edenlerden yararlanýlýr.
  Bu uzmanlar, 18/06/1927 tarihli ve 1086 sayýlý Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen hakimin reddi sebeplerine göre reddolunabilir.
  KORUYUCU, EÐÝTÝCÝ VE SOSYAL ÖNLEMLER
  [size=9]
  Madde 6 - Aile mahkemesi, diðer kanunlardaki hükümler saklý kalmak üzere görev alanýna giren konularda:
  1. Yetiþkinler hakkýnda;
  a) Evlilik birliðinden doðan yükümlülükleri konusunda eþleri uyararak, gerektiðinde uzlaþtýrmaya,
  b) Ailenin ekonomik varlýðýnýn korunmasý veya evlilik birliðinden doðan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine iliþkin gerekli önlemleri almaya,
  c) Resmi veya özel saðlýk veya sosyal hizmet kurumlarýna, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleþtirmeye,
  d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eðitim kurumuna vermeye,
  2. Küçükler hakkýnda;
  a) Bakým ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüðü konusunda gerekli önlemleri almaya,
  b) Bedensel ve zihinsel geliþmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiþ halde kalan küçüðü, ana ve babadan alarak bir aile yanýna veya resmi ya da özel saðlýk kurumuna veya eðitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleþtirmeye,
  c) Çocuk mallarýnýn yönetimi ve korunmasýna iliþkin önlemleri almaya,
  d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teþebbüsleri ve bankalar tarafýndan kurulmuþ teþekkül, müessese veya iþletmelere veya benzeri iþyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanýna yerleþtirmeye,
  Karar verebilir.
  Aile mahkemesince verilen bu kararlarýn takip ve yerine getirilmesinde 5 inci maddeye göre atanan uzmanlardan biri veya birkaçý görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmamasý halinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 113/A maddesi uygulanýr.
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]
  [/size]

   Forum Saati Cuma Ocak 18, 2019 12:03 am